rerulili: Rekishi no Jinbutsu Oboema SHOW!: Episode 1 - Episode 1