Brave Frontier x Taka no Tsume: Taka no Tsume-dan, Game ni Sanjou!: Episode 1 - Episode 1